29 ian 2021 - Curtea Constituţionala

Modificări importante ale OG 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

În ziua de 26 ianuarie 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a pronunţat Decizia nr. 59/2021 prin care a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Partidul Naţional Liberal şi a constatat că este constituţională, în raport cu criticile formulate, Legea pentru modificarea şi completarea OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing[1].

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României.

Potrivit Constituţiei României, dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.

Conform informaţiilor regăsite pe site-ul Camerei Deputaţilor[2], proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (iniţiat de senatorul Daniel-Cătălin Zamfir) a fost adoptat de Senat în anul 2019, iar la 27 octombrie 2020 de Camera Deputaţilor (camera decizională). În data de 02 noiembrie 2020 proiectul a fost trimis la Preşedintele României pentru promulgare însă, aşa cum se poate observa din parcursul legislativ al proiectului, nu a fost formulată cerere de reexaminare, fiind totuşi depusă sesizare de neconstituţionalitate de către Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal[3].

Având în vedere că sesizarea de neconstituţionalitate a fost respinsă de Curtea Constituţională, cel mai probabil, Legea pentru modificarea şi completarea OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing va fi promulgată de Preşedintele României.

Redăm un fragment din Expunerea de motive care a însoţit această lege care va modifica şi completa OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing:

„În contractele de adeziune, aşa cum este operaţiunea de leasing, profesioniştii leasingului şi ai creditului, având o forţă economică, juridică şi tehnică disproporţionat de mare în raport cu debitorul, eufemistic denumit „partenerul” lor contractual, impun debitorului clauze-tip, preformulate, la care debitorul nu poate decât să adere, prin simpla semnatură, fără posibilitatea de a le influenţa natura sau conţinutul.

Aşa se face că, deşi legiuitorul a avut în vedere alternativa dintre predarea bunului şi plata despăgubirilor constând în echivalentul ratelor pe toată perioada contractuală, în contractele de leasing se stipulează în sarcina utilizatorului obligaţia plăţii, în mod cumulativ, atât a ratelor de leasing aferente întregii perioade contractuale, cât şi restituirea bunului. O astfel de răspundere, mai ales în cazul în care utilizatorul/debitorul este consumator, este în mod evident excesivă şi lipsită de orice raţionalitate economică, întrucât un debitor căruia i-ar incumba o astfel de răspundere bănească ar fi sau ar deveni rapid un debitor ruinat, ceea ce, de fapt, înseamnă un risc de insolvabilitate pentru creditor (societatea de leasing), care nu şi-ar mai putea recupera decât, cel mult, bunul dat în leasing.”

 

Prezentăm în cele de mai jos modificările şi completările care vizează OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing[4]:

 

La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:

„(2) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în situaţia în care locatarul/utilizatorul este consumator.

(3) În sensul prezentei legi, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locator într-un contract de leasing, şi care acţionează în scopuri în afara activităţii sale comerciale. Calitatea de consumator care acţionează în scopuri personale sau familiale se prezumă şi se analizează în raport de contractul care intră sub incidenţa prezentei legi, şi nu de întreaga activitate a debitorului.”

Amintim că, în prezent, art. 8 din OG nr. 51/1997 prezintă următoarea formă, având un singur alineat:

„Contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.”

 

Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.

(2) În cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferenţa între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificare, exclusiv TVA, sau după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform contractului de leasing, se constituie din facturile emise şi neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului, reprezentate de poliţa de asigurare obligatorie şi/sau poliţa de asigurare facultativă, amenzi de circulaţie şi amenzi pentru neplata rovinietei, precum şi taxe/impozite aferente bunului.

(3) În situaţiile în care bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un terţ cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligaţiei de predare, beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predării, timp în care poate fi emisă acceptarea fermă şi irevocabilă de cumpărare la un preţ cel puţin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a credita contul finanţatorului cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduală la care se adaugă TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul în care acceptarea de cumpărare emisă de terţul cumpărător propus este inferioară cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a credita contul finanţatorului, cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului, cel mai târziu la data încasării de către locator/finanţator a preţului de vânzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus. Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data încasării integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioară datei de expirare a dreptului prioritar.

(5) În cazul în care locatarul/utilizatorul consumator sau terţul cumpărător propus nu respectă prevederile alin. (1) şi (2), locatorul/finanţatorul poate dispune în mod liber de bun, iar locatarul/utilizatorul este obligat să plătească locatorului/finanţatorului sumele stabilite potrivit prevederilor alin. (2).

(6) În cazul în care locatarul/utilizatorul nu restituie bunul în termenul prevăzut de contract, acesta va achita locatorului/finanţatorului, pe lângă sumele datorate conform contractului de leasing şi cheltuielile pentru recuperarea bunului.”

Arătăm că, în prezent, art. 15 din OG nr. 51/1997 prezintă următoarea formă, având un singur alineat:

„Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.”

 


[1] https://www.ccr.ro/comunicat-de-presa-26-ianuarie-2021/

[2] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18104

[3] http://www.cdep.ro/proiecte/2019/400/60/5/ses1927A_2020.PDF

[4] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2019/pr465_19.pdf