12 oct 2020 - Curtea Constituţionala

Mai multe dispoziţii din Proiectul de Lege privind măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, declarate neconstituţionale

În ziua de 7 octombrie 2020, Plenul Curţii Constituţionale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie şi Guvernul României şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 30, art. 32 alin. (2), art. 46 alin. (17), art. 56 alin. (4), art. 57 alin. (2) şi (3) şi ale art. 58 din Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

Conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Parlamentul este obligat în acest moment să reexamineze dispoziţiile declarate neconstituţionale pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

Amintim că această lege nu a intrat în vigoare, regăsindu-se doar în stadiul de proiect (identificat prin PL-x nr. 354/2020). În data de 03 iunie 2020, proiectul legii a fost adoptat de Senat, iar în data de 10 iunie 2020 a fost adoptat şi de Camera Deputaţiilor, fiind înaintat ulterior către Preşedintele României pentru promulgare. La data de 16 iunie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a formulat sesizarea de neconstituţionalitate, respectiv de Guvernul României în data de 06 iulie 2020, legea fiind astfel transmisă Curţii Constituţionale pentru controlul de constituţionalitate anterior promulgării[1].

Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, care poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputaţilor[2], îşi propune să reglementeze unele măsuri în domeniul fondurilor europene având următoarele scopuri:

a) asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri europene atât pentru perioada de programare 2014-2020 cât şi pentru perioada de programare 2021-2027;

b) asigurarea condiţiilor generale pentru flexibilizarea utilizării fondurilor europene precum şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile europene alocate României;

c) pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027;

d) stabilirea măsurilor necesare pentru a asigura buna implementare a proiectelor de infrastructură ale României în vederea evitării riscului de dezangajare în anul 2020;

e) asigurarea surselor de finanţare pentru implementarea proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013;

f) stabilirea cadrului general pentru includerea la finanţare din fonduri europene a programelor naţionale din domeniul infrastructurii finanţate din sursele bugetului de stat sau din alte surse constituite conform legii.

Din comunicatul publicat de Curtea Constituţională rezultă că următoarele dispoziţii din Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene au fost declarate neconstituţionale, cu ocazia controlului constituţionalităţii legii înainte de promulgare:

art. 30

„(1) La realizarea lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură definite conform prevederilor prezentei legi, ocuparea temporară a terenurilor se poate se face fără acordul proprietarului, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) în cazul în care nu se prezintă un titlu de proprietate valabil;

b) în cazul în care nu sunt cunoscuţi proprietarii;

c) în cazul în care nu s-a deschis procedura succesorală notarială ori a succesorilor necunoscuţi;

d) în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere cu proprietarul.

În aceste situaţii, acordul proprietarului se suplineşte prin declaraţia pe propria răspundere a iniţiatorului proiectului, care descrie imposibilitatea obţinerii acordului proprietarilor.

(2) Ocuparea temporară a terenurilor proprietate privată şi a celor aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietăţii, se face pe baza unei adeverinţe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această situaţie.

(3) Pentru toate terenurile afectate de proiectele de infrastructură definite conform prevederilor prezentei legi, incluzând zona lucrărilor definitive, lucrărilor temporare, terenurile afectate de lucrările de relocare a utilităţilor, organizare de şantier, fără ca această enumerare să fie exhaustivă, exercitarea dreptului de superficie, uz şi servitute asupra imobilelor afectate se realizează de drept, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele ce ar urma să fie afectate de lucrări cu condiţia îndeplinirii procedurii de notificare.

(4) În situaţia în care documentele aferente exproprierii se află în procedură de aprobare, conform legii, pentru terenurile afectate de execuţia lucrărilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură definite conform prevederilor prezentei legi, ai căror proprietari au fost identificaţi, până la adoptarea actelor privind exproprierea, se poate institui un drept de superficie pentru utilizarea terenurilor în cauză, în baza unei convenţii încheiate între beneficiarul investiţiei/implementator şi proprietari. Valoarea dreptului de superficie se stabileşte de comun acord între părţi, prin negociere, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Valoarea dreptului de superficie se suportă din bugetul de stat şi este cheltuială eligibilă în cadrul programelor operaţionale de unde are loc finanţarea proiectului de infrastructură.”

art.32 alin. (2)

„(1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014/2020, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, cu rol de autoritate de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, în calitate de ordonator principal de credite, se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor a căror fază a doua a fost finanţată din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 - 2020, în concordanţă cu documentele programatice şi cu prevederile contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii.

(2) Lista proiectelor cărora li se aplică prevederile alin. (l) se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice.”

Art. 46 alin. (17)

„(17) Organismul Intermediar pentru Transport încheie contracte de finanţare cu unităţile administrativ-teritoriale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/asocierile dintre aceştia şi se asigură odată cu încheierea contractelor de finanţare că acestea au capacitate de administrare şi financiară pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi exercită controlul asupra modului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice.”

Art. 56 alin. (4)

„(4) Pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare implementării proiectelor de infrastructură rutieră de interes judeţean autorităţile publice locale pot încheia acorduri de parteneriat cu alte autorităţi publice locale sau, după caz, pot constitui asociaţii de dezvoltare intercomunitara în condiţiile legii.”

Art. 57 alin. (2) şi (3)

„(1) Proiectele de infrastructură finanţate din fonduri nerambursabile europene sunt considerate proiecte de interes prioritar şi au reglementări specifice în domeniul achiziţiilor publice în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Pentru proiectele de infrastructură menţionate la alin. (1), Guvernul, ministerele şi Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, denumită în continuare A.N.A.P., pot emite acte normative prin care pot stabili reglementări specifice/condiţii/mecanisme specifice pentru procedurile de achiziţie publică specifice proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile europene.

(3) În cuprinsul actelor normative menţionate la alin. (2) se va preciza complementaritatea sau, după caz, caracterul specific al procedurilor reglementate.”

Art. 58

„Art. 58. - Articolul 68 ind. 1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„68 ind. 1. - Nerespectarea termenelor prevăzute de prezenta lege ori a dispoziţiilor cuprinse în prezenta lege privind soluţiile ori măsurile ce pot fi dispuse de instanţă constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 100, lit. d), d ind. 1) şi e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.”

 [1] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18377

[2] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr354_20.docx.pdf