09 ian 2019 - Tribunale

ORDONANTA DE PLATA – Sentinta Tribunalului Bucuresti prin care s-a admis cererea creditoarei:”Nu pot fi retinute apararile debitoarei referitoare la imputatie, platile efectuate fiind realizate in cadrul dosarului de executare”

Prin Sentinta din 26 iulie 2018, Tribunalul Bucuresti a obligat debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 2.474.037,52 lei, reprezentand debit principal restant.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Civila la data de... sub numărul..., creditoarea... SA a chemat in judecata pe debitoarea... SRL solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa dispuna emiterea unei ordonante pentru plata sumei de... lei cu titlu de debit principal, reprezentand facturi neachitate aferente Contractului de acces la infrastructura feroviara nr...; a sumei de... lei cu titlu de penalitati de intarziere decurgand din neplata la termen a facturilor neachitate calculate pana la data de...; cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, in esenta, creditoarea a aratat ca a incheiat cu debitoarea un contract de acces la infrastructura feroviara, in vederea punerii la dispozitia beneficiarului a retelei de cai ferate.

In derularea raporturilor contractuale, creditoarea si-a indeplinit intocmai obligatiile, astfel cum au fost asumate ele prin Contract. Consecutiv, a emis in acest sens un numar de 15 facturi fiscale aferente tarifului de utilizare a infrastructurii.

Creditoarea a comunicat toate aceste facturi debitoarei, aceasta din urma efectuand parti partiale pentru suma de... lei, inregistrandu-se in continuare un debit restant de... lei. Fata de aceasta situatie, termenele de plata fiind depasite, au fost incheiate conventii de esalonare si de recunoastere a debitului, dar chiar si in aceasta situatie parata nu a procedat la stingerea integrala a datoriei.

Creditoarea a aratat ca detine o creanta sa este certa, lichida si exigibila.

Caracterul cert al creantei rezulta din contract, respectiv din facturile fiscale emise in baza contractului dintre parti.

Creditoarea a notificat societatea debitoare sa plateasca contravaloarea debitului principal, a penalitatilor si a despagubirilor, comunicand acesteia somatia prevazuta de art. 1014 C.pr.civ. Sub aspectul admisibilitatii cererii de emitere a ordonantei de plata, reclamanta mentioneaza faptul ca sunt indeplinite toate conditiile pentru admiterea prezentei si obligarea debitoarei la plata sumelor solicitate de aceasta.

Minuta Tribunalului Bucuresti:

„Admite cererea formulata de creditoarea... in contradictoriu cu debitoarea... Obliga debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 2.474.037,52 lei reprezentand debit principal restant. Obliga debitoarea la plata catre creditoare a sumei de 319 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Stabileste termen pentru indeplinirea obligatiei, 30 de zile de la comunicare. Cu drept de a formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea in anulare se depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila”.

Extras din sentinta Tribunalului Bucuresti:

„In fapt, creditoarea, in calitate de administrator al infrastructurii feroviare, a incheiat cu debiitoarea, in calitate de operator de transport feroviar, Contractul de acces pe infrastructura feroviara nr... avand ca obiect punerea la dispozitia operatorului a infrastructurii feroviare publice interoperabile, precum si a celei neinteroperabile neinchirate – art. 2.1. De asemenea, conform conventiei, X furniza catre operator pachetul minim de acces definit la art. 1 din contract, pentru care operatorul platea tariful de utilizare a infrastructurii – art. 2.2. In temeiul art. 3.1, contractul a fost valabil de la data de 11 decembrie 2016 pana la data de 09 decembrie 2017. Tot conform contractului, facturile aferente tarifului de utilizare se emiteau lunar de catre X, pana la data de 15 a lunii pentru luna de trafic in curs, pe baza unor date partiale, in functie de traficul anterior (50% din traficul lunii anterioare). Facturile au un termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. Data primirii se considera a fi a cincea zi calendaristica de la data emiterii facturilor de catre X – art. 5.1.

Potrivit art. 5.4, in cazul in care partile nu executa, executa cu intarziere sau necorespunzator obligatiile financiare asumate prin contract, vor plati dobanzi si penalitati in valoare de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa expirarea termenului de plata, debitorul fiind de drept in intarziere. Totalul dobanzilor si penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia au fost calculate. Partile au incheiat la data de 06.07.2017 o conventie de esalonare a datoriilor X SRL (f. 101 – 103,120 – 122) nascute din contractele de acces pe infrastructura feroviara nr. X, prelungit prin act aditional, si nr. 131/2016. (...).

Nu pot fi retinute apararile debitoarei referitoare la imputatie, platile efectuate fiind realizate in cadrul dosarului de executare”.

Sentinta Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Civila

Sursa : www.juri.ro