07 apr 2020 - Curţi de Apel

EXCLUSIV. Raportul Inspecţiei Judiciare privitor la abaterile disciplinare ale judecătoarei Ruxandra Grecu de la CAB-Secţia penală (Document)

Autor: S. A.

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM  are pe rol cauza care priveşte Raportul Inspecţiei Judiciare referitor la conduita judecătoarei CAB Ruxandra Grecu de la Secţia I-a penală a Curţii de Apel Bucureşti. Judecătoarea Grecu a fost dată pe mâna inspectorilor judiciari după ce preşedintele CAB primise, la rândul său, sesizări cu privire la acest magistrat chiar de la preşedintele Seţiei I-a penală a instanţei, Nicoleta Arsenie. Prin Hotărârea nr. 61/19.03.2019 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti s-a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare cu privire la aspectele semnalate.

Monitorul Justiţiei redă aspectele cele mai importante din situaţia de fapt şi din cercetarea disciplinară, aşa cum este ea redată în Raportul Inspecţiei Judiciare. Termenul de judecată la Secţia pentru judecători în materie disciplinară va fi în luna mai a acestui an.

Din sesizarea inspectorilor reiese că la data de 08.03.2019, judecătoarea Grecu nu şi-a asigurat participarea la şedinţele de judecată ale completelor C2CP, C20 DL, C A continuitate, C3A continuitate, C8  A continuitate, în acest sens fiind întocmite trei procese verbale pentru lipsă nejustificată. “(..) Membrii Colegiului de conducere au constat că absenţele nejustificate ale judecătorului, în cele două zile lucrătoare, au afectat grav activitatea de judecată, aspectele semnalate exced limitelor competenţei acestuia, intrând sub aria de competenţă a lnspecţiei Judiciare, context în care se solicită dispunerea de verificări sub aspectul săvârşirii abaterií disciplinare prevăzute de dispoziţile art. 99 lit. k din Legea nr. 303/2004.  S-a constat că absenţele nejustificate ale doamnei judecător în cele două zile lucrãtoare, au afectat grav activitatea de judecată, activitatea instanţei, în condiţiile în care avocaţii şi justiţiabilii au fost nevoiţi să aştepte începerea şedinţei de judecată (în ziua de 01.02.2019), cu atât mai mult cât printre justiţiabili existau şi persoane în stare de arest, situaţie specială care, în condiţìile unei incertitudini legate de începerea şedinţei şi aşteptarea finalului acesteia, conduce la un real disconfort incompatibil cu un act de justiţie de calitate şi cu dreptul la un proces echitabil.

De asemenea, se evidenţiază în aceeaşi hotărâre de colegiu atitudinea doamnei judecător dominată de nepăsare şi lipsă de respect faţă de importanţa respectării programului şedinţelor de judecată, de necesitatea îndeplinirii activităţilor în ciliate de judecător planificat de permanenţă tocmai pentru situaţii excepţionale, în care organizarea şi funcţionarea instanţei trebuie să nu fie perturbată, dublată de atitudinea conştientă adoptată în condiţiile în care i s-a refuzat de către preşedintele secţiei aprobarea participării la o activitate care nu era de formare, ci una desfăşurată în calitate de expert, activitate cu privire la care conducerea secţiei şi a Curţii de Apel nu a fost informată sub aspectul importanţei pentru activitatea de judecător în cadrul Curţii. (…) În urma verificărílor prealabile efectuate conform art. 45 alin. 3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliui Superior al Magistraturii şi art. 2D şi următoarele din Regulamentul privind normele de efectuarea a lucràrilor de in5pecţie, aprobat prin Ordinul nr. 136/2018 al inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, s-a constatat în privinţa doamnei judecător Grecu Ruxandra din cadrul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală existenţa indiciilor privind săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit.k) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor modificată, constând în absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct actívitatea instanţei şi de art. 99 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor modificată constând în refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu”.

Pe parcursul cercetării disciplinare, judecătoarea Ruxandra Grecu a formulat mai multe apărări prin depuneri de înscrisuri şi cereri de probaţiune. Cercetarea disciplinară a  fost încheiată în 29 august 2019. (…)Prin rezoluţia de începere a cercetării disciplinare nr. 1884/A/13.06.2019 s-a reţinut că neprezentarea doamnei judecător la instanţă la data de 01.02.2019, la ora începerii şedinţei de judecată şi neprezentarea la instanţă la data de 08.03.2019 când era planificatá de permanenţă, pentru a íntra în şedinţele completelor la care asigura permanenţa, în condiţiile în care s-a respins cererea de concediu de studii pe care a formulat-o, pune în discuţie analiza faptelor din perspectiva abaterilor disciplinare prevăzute de art. art.99 lit. k) şi respectiv art. 99 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a constatat prin aceeaşi rezoluţie că verificările prealabile efectuate au confirmat sub aspectul situaţiei de fapt împrejurarea că, la data de 01.02.2019 doamna judecător Grecu Ruxandra - judecător in cadrul Secţiei I penală a Curţii de Apel Bucureşti, nu s-a prezentat la instanţă la ora stabilită pentru începerea şedinţei de judecată, deşi era programată în şedinţa de judecată a completului C15 A, C15 Contestaţii, C5 A, C 5 contestaţii alături de alţi judecători, iar şedinţa de judecată era programată să înceapă la orele 9,00 şi că, în data de 01.02.2019, şedinţa de judecată a completurilor in compunerea cărora a intrat doamna judecàtor a început la ora 12,20, urmare a acestei conduite. (...)

S-a menţionat de asemenea că afectarea gravă a activităţii instanţei se pune in discuţie, in condiţiile in care avocaţii şi justiţiabilii au fost nevoiţi să aştepte începerea şedinţei de judecată (în ziua de 01.02.2019), iar faptul că un număr mare de părţi erau în stare de arest, in condiţiile unei incertitudini legate de începerea şedinţei şi aşteptarea finalului acesteia, conduce la un real disconfort, incompatibil cu act de justiţie de calitate şi cu dreptul la un proces echitabil (..) S-a apreciat că, refuzul doamnei judecător de e asigura constituirea completurilor in calitate de judecător de permanenţă, dată fiind lipsa titularilor atestată prin procesele verbale încheiate, conturează existenţa indiciilor privind săvârşirea abaterii dísciplinare prevăzute de art. 99 lit. f) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sancţionează conduita  judecătarului  in  cazul refuzului nejustificat de a  îndeplini o îndatorire de serviciu. (..)Probatoriul administrat în cursul cercetării disciplinare a evidenţiat cà doamna judecător avea cunoştinta de planificarea sa in şedinţa de judecată de la data menţionată mai sus, fapt de altfel confirmat  chiar prin notele  de  relaţii  şi declaraţiile date în cursul cercetării disciplinare.

În apărare, prin notele de relaţii depuse la data de 15 iulie 2019, doamna judecător Grecu Ruxandra a invocat, printre altele, următoarele: “…consideră că faptele pentru care s-a dispus cercetarea disciplinară au fost generate de modalitatea de exercitare a atribuţiilor manageriale de către fostul preşedinte delegat al Secţiei I Penală, doamna judecător Arsenie Liana Nicoleta, prin „adoptarea unor decizii în mod discreţionar, în scop de şicană şi răzbunare personală, interpretarea discreţionară şi imprevizibilă a unor dispoziţii legale, încălcarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi judecătorii, lipsă de comunicare, împiedicarea exercitării unor procedură legale prin necomunicarea imediată a unor decizii”. Judecătoarea Grecu a mai declarat şi alte amănunte legate de relaţia tensionată pe care o avea cu preşedintele Sectiei I-a Penală.

În finalul Raportului Inspecţiei Judiciare se arată că „în cazul acestor acte materiale, sub aspectul laturii subiective, vinovăţia doamnei judecător sub forma intenţiei rezultă din comportamentul pe care aceasta a înţeles sã îl adopte, contrar dispoziţiilor legale şi regulamentare care reglementează obligaţiile judecătorilor. Deşi cunoştea că are obligaţia de a se prezenta la instanţă, doamna judecător şi-a nesocotit aceste obligaţii, şi-a asumat voit lipsa de la instanţă la data de 07.03.2019 şi respectiv 08.03.2019 şi chiar dacă nu a urmărit ca prin fapta sa să se producă anumite consecinţe ale instanţei în care funcţionează, a avut reprezentarea că are un comportament inadecvat şi neconform oricăror reguli de disciplină a muncii, cu atât mai mult cu cât i s-a comunicat soluţia respingerii cererii (n.a.-de concediu) Contrar celor invocate în apărare de doamna judecător Grecu Ruxandra, nu se poate considera că prezenta procedură disciplinară încalcă principiul ne bis in idem faţă de diminuarea cuantumul drepturilor salariale plătite doamnei judecător in luna martie 2019”.