14 iun 2018 - Curţi de Apel

CLAUZE ABUZIVE - Dreptul bancii de a modifica marja bancii din calculul dobanzii. Decizia Curtii de Apel Bucuresti din 18.04.2017: “Va constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta a clauzei”

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI -a civila a schimbat, in parte, in apel, la data de 18.04.2017 sentinta civila atacata si a constatat caracterul abuziv si nulitatea absoluta a clauzei inscrisa in art. 3.1 din contract, fraza cu urmatorul continut:

"Banca are dreptul de a modifica marja din calculul dobanzii, in functie de costurile operationale, costurile de refinantare de pe piata monetara/de capital precum si in functie de sursele de finantare proprii".

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Civila sub nr.36407/3/2015, reclamantul G.C.L. a chemat in judecata parata SC B.M. SA (OTP B.R. SA), solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: -constatarea caracterului abuziv si anularea clauzei privind comision de acordare a facilitatii in cuantum de 1,5% din valoarea totala a facilitatii, clauza prevazuta in art.3.4 din contractul de credit nr. 101.007 incheiat la data de 15.02.2008; -obligarea paratei la plata sumei incasate cu titlu de comision de acordare a facilitatii, de la data incasarii acesteia si pana in prezent, in echivalent lei, in functie de cursul oficial LEU-CHF stabilit de B.N.R. la data platii efective, precum si dobanda legala aferenta sumei percepute, dobanda ce urmeaza sa fie calculata, de la data platii comisionului si pana la data achitarii efective a acestuia; -constatarea caracterului abuziv si anularea clauzei privind comisionul de administrare de 0,15% pe luna din suma facilitatii ramasa de rambursat, platibil lunar de catre imprumutat odata cu rambursarea ratelor de credit, clauza prevazuta la art.3.5 din contractul de credit nr. 101.007/15.02.2008; -obligarea paratei la restituirea sumelor de bani incasate cu titlu de comision de administrare, in echivalent lei, in functie de cursul oficial LEU-CHF stabilit de B.N.R. la data platii efective, precum si dobanda legala aferenta acestei sume, dobanda ce urmeaza sa fie calculata, de la data platii comisionului dea administrare si pana la data achitarii efective a acestuia;- constatarea caracterului abuziv si anularea clauzei privind dobanda revizuibila, clauza prevazuta in art.3 - „Rata dobanzii si comisioanele bancare", pct.3.1-pct.3.2: "banca are dreptul de a modifica marja din calculul dobanzii in functie de costurile operationale, costurile de refinanţare de pe piata monetara/de capital precum si in functie de sursele de finanţare proprii", din contractul de credit nr. 101.007/15.02.2008 modificata prin art.3 "Rata dobanzii si costurile facilitatii (Valoarea totala platibila de catre imprumutat la data semnarii contractului)" - punctele 3.1-3.2 din actul aditional nr.1 din data de 12.11.2010 la contractul de credit incheiat;- obligarea paratei la recalcularea nivelului dobanzii percepute in temeiul contractului de credit, de la data de 15.06.2008 pana la data finalizarii raporturilor contractuale dintre parţi, dupa urmatoarea formula de calcul:- obligarea paratei la plata sumelor incasate cu titlu de diferenta de dobanda nedatorata, dintre formula de calcul a dobanzii precizata in capatul de cerere anterior formulat si formulele de calcul aplicate efectiv de parata, de la data incasarii acestora si pana in prezent, in echivalent lei, in functie de cursul oficial LEU-CHF stabilit de B.N.R. la data platii efective, precum si dobanda legala aferenta sumelor, dobanda ce urmeaza sa fie calculata, de la data perceperii de catre parata si pana la data achitarii efective a acestuia; -obligarea paratei la plata sumelor incasate cu titlu de dobanda penalizatoare nedatorata, de la data incasarii acesteia si pana in prezent, in echivalent lei, in functie de cursul oficial LEU-CHF stabilit de B.N.R. la data platii efective, precum si dobanda legala aferenta sumelor incasate, dobanda ce urmeaza sa fie calculata, de la data perceperii de catre parata si pana la data achitarii efective; -obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata. Prin sentinta civila nr. 2767 din 25.04.2016, pronuntate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila s-a admis in parte cererea formulata de reclamantul G.C.L. in contradictoriu cu parata OTP B.R. SA.

A constatat caracterul abuziv al clauzei privind comisionul de acordare facilitati prevazut de art. 3.4. precum si cel al clauzei privind comisionul de administrare prevazut de art. 3.5. din contractul de credit nr. 101.007 incheiat de parti la data de 15.02.2008 si declara nulitatea absoluta a acestor clauze. A obligat parata sa restituie reclamantului sumele percepute cu titlu de comision de acordare facilitati si comision de administrare, de la data incasarii si pana in prezent in echivalent in lei la cursul BNR de la data platii precum si dobanda legala aferenta acestei sume calculata de la data platii comisioanelor pana la data restituirii efective a sumelor percepute nelegal. S-au respins in rest cererea ca neintemeiata. A obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Minuta Curtii de Apel Bucuresti din 18.04.2017:

“Curtea va constata apelurile fondate potrivit art. 480 alin2. NCPC, a schimbat, in parte, sentinta civila atacata, in sensul ca, pe fond: Va constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta a clauzei inscrisa in art. 3.1 din contract, fraza cu urmatorul continut: "Banca are dreptul de a modifica marja din calculul dobanzii, in functie de costurile operationale, costurile de refinantare de pe piata monetara/de capital precum si in functie de sursele de finantare proprii". A obligat parata sa restituie reclamantului suma incasata in plus, cu titlu de dobanda, in temeiul clauzei constatate nule absolut, de la data incasarii pana la data incheierii Actului aditional nr.01/12.11.2010, plus dobanda legala aferenta sumei incasate in plus, de la data perceperii pana la data achitarii de catre banca. A respins capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv si nulitatea absoluta a clauzelor privind comisionul de acordare facilitati si comisionul de administrare. A respins capetele de cerere privind restituirea sumelor percepute cu titlu de comision de acordare si comision de administrare si a dobanzii legale aferente. A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei”.

Extras din decizie:

“Curtea constata ca, prin clauza stipulata, se prevede dreptul bancii de a modifica marja bancii din calculul dobanzii, clauza mentionata stipuland in favoarea paratei un drept exclusiv si discretionar de a proceda la calcularea dobanzii, ce contrazice echilibrul contractual ce trebuie sa existe intre drepturile si obligatiile ambelor parti, fiind de natura sa produca prejudicii consumatorului. Aceasta clauza creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, oferind paratei dreptul discretionar de a revizui marja/rata dobanzii si, implicit dreptul de le incasa in detrimentul reclamantei, fara ca noua rata sa fie negociata cu aceasta, desi efectele manifestarii unilaterale de vointa a paratei se repercuteaza in mod esential asupra patrimoniului reclamantului. Astfel, in timp ce banca are dreptul de a stabili in mod unilateral o dobanda majorata si de a solicita plata acesteia, singurul drept al reclamantului este acela de a fi informat asupra acestui fapt, urmand a se conforma, pe cale de consecinta, prescriptiilor clauzei, fara a avea posibilitatea de a se opune sau de a modifica cuprinsul acesteia. (…)

Asupra apelurilor, Curtea constata urmatoarele: La data de 15.02.2008, intre parata in calitate de banca, si reclamant, in calitate de imprumutat, a fost incheiat contractul de credit nr.101007, existent in copie la dosar, avand ca obiect acordarea unui credit de consum, pentru nevoi personale in cuantum de 335.000 CHF, rambursabil in 300 de luni. Conform art.3.4 din contract comisionul de acordare facilitati este de 1,5% din valoarea totala a facilitatii. Acest comision se va plati de imprumutat din surse proprii la data efectuarii tragerii in cadrul facilitatii. Potrivit art.3.5 comisionul de administrare este de o,15% pe luna din suma facilitatii ramasa de rambursat comisionul de administrare va fi platit lunar de catre imprumutat, odata cu rambursarea ratelor de credit, conform graficului de rambursare. Conform art.3 – Rata dobanzii si comisioanele bancare – banca are dreptul de a modifica marja din calculul dobanzii, in functie de costurile operationale, costurile de refinantare, de pe piata monetara si de capital precum si de sursele de finantare proprii, modificata prin art.3 „rata dobanzii si costurile facilitatii (valoarea totala platibila de catre imprumutat la data semnarii contractului)”. Cu titlu prealabil, Curtea retine, in privinta contractului de credit aflat in litigiu ca, potrivit art. 4 din Legea nr.193/2000, (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. (2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv. (3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens. (4) Lista cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive. (5) Fara a incalca prevederile prezentei legi, natura abuziva a unei clauze contractuale se evalueaza in functie de: a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul incheierii acestuia; b) toti factorii care au determinat incheierea contractului; c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde. (6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor inteligibil. Contractele incheiate sunt de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator. Art.4 alin.3 din Legea nr. 193/2000 instituie o prezumţie relativa a caracterului nenegociat al clauzelor in cazul contractelor preformulate, de adeziune, prezumtie ce poate fi inlaturata doar prin dovada facuta de profesionist-banca a caracterului negociat al contractului. Potrivit art. 2 alin.1 din lege, „Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale”, adica acea persoana care achizitioneaza un bun sau un serviciu in scopul unei utilizari neprofesionale pentru sine si/sau pentru familia sa. Pentru reclamant, creditul contractat era strain profesiei exercitate de acesta, avand un caracter extraprofesional. Cu privire la apelul reclamantului, in ce priveşte clauza inscrisa in art. 3.1 din contract, fraza cu urmatorul continut: "Banca are dreptul de a modifica marja din calculul dobanzii, in functie de costurile operationale, costurile de refinantare de pe piata monetara/de capital precum si in functie de sursele de finantare proprii", Curtea constata ca acesta are un caracter abuziv determinat de urmatoarele considerente:. Un contract bancar, pe langa conditiile de validitate ale oricarui contract, trebuie sa fie incheiat cu respectarea exigentelor Legii nr. 193/2000, privind clauzele abuzive incheiate intre comercianti si consumatori si ale Directivei nr. 93/13/CEE, asa fiind contractul de credit trebuia sa respecte si cerintele actelor normative mentionate cu referire la protectia consumatorului. Legea intelege prin clauza clara si inteligibila acea clauza contractuala pentru a carei intelegere nu sunt necesare cunostinte de specialitate. Este obligatorie redactarea clara si fara echivoc a clauzelor astfel incat sa nu fie necesare cunostinte de specialitate pentru intelegerea lor. Din redactarea clauzei in discutie rezulta ca parata nu a explicat, in mod inteligibil, la incheierea contractului, motivele economice care stau la baza aplicarii acestei clauze referitoare la modificarea marjei din calculul dobanzii. Expresia „costurile operationale, costurile de refinantare de pe piata monetara/de capital precum si in functie de sursele de finanatare proprii” nu este definita in contract, nefiind o valoare cunoscuta si transparenta. Curtea constata ca, prin clauza stipulata, se prevede dreptul bancii de a modifica marja bancii din calculul dobanzii, clauza mentionata stipuland in favoarea paratei un drept exclusiv si discretionar de a proceda la calcularea dobanzii, ce contrazice echilibrul contractual ce trebuie sa existe intre drepturile si obligatiile ambelor parti, fiind de natura sa produca prejudicii consumatorului. Aceasta clauza creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, oferind paratei dreptul discretionar de a revizui marja/rata dobanzii si, implicit dreptul de le incasa in detrimentul reclamantei, fara ca noua rata sa fie negociata cu aceasta, desi efectele manifestarii unilaterale de vointa a paratei se repercuteaza in mod esential asupra patrimoniului reclamantului. Astfel, in timp ce banca are dreptul de a stabili in mod unilateral o dobanda majorata si de a solicita plata acesteia, singurul drept al reclamantului este acela de a fi informat asupra acestui fapt, urmand a se conforma, pe cale de consecinta, prescriptiilor clauzei, fara a avea posibilitatea de a se opune sau de a modifica cuprinsul acesteia. Pe de alta parte, Curtea subliniaza ca un contract de adeziune nu este in mod automat unul abuziv, ci pentru a fi declarat abuziv trebuie verificate urmatoarele conditii: existenta negocierii si dezechilibrul semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor In speta, se poate pune problema modificarii unilaterale a contractului, in ceea ce priveste perceperea dobanzii. Clauza creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor deoarece instituie dreptul discretionar al bancii de a modifica dobanda. Astfel, dobanda variaza in mod discretionar, ceea ce imprima un dezechilibru semnificativ intre prestatiile partilor pentru a fi retinut caracterul abuziv al clauzei. In prezenta cauza, dispozitia contractuala care permite bancii sa modifice dobanda nu are un caracter clar. Fata de maniera de redactare a clauzelor contractuale privitoare la dobanda, consumatorul a actionat de pe pozitii inegale in raport cu operatorul financiar-bancar, prezenta conventie de creditare supusa analizei instantei nationale este un contract de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre parata, fara a da posibilitatea co-contractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze in urma negocierii. Clauza care da dreptul imprumutatorului de a modifica unilateral dobanda in funcţie de costurile operationale, costurile de refinantare de pe piata monetara/de capital precum si in functie de sursele de finantare proprii nu este raportata la un indicator precis, individualizat, aceşti factori fiind mentionati generic, in contract, fara detalii precise. Prin necircumstantierea in nici un mod a elementelor care ii permit bancii modificarea unilaterala a dobanzii curente contractuale, prin neindicarea niciunui criteriu care sa-i dea bancii acest drept, lasand practic la libera sa apreciere majorarea dobanzii, aceasta clauza incalca prevederile legale incidente in materia clauzelor abuzive, fiind de natura sa prejudicieze interesele consumatorului. Potrivit art.l lit.a) din anexa la Legea nr. 193/2000, o clauza care da dreptul comerciantului de a modifica rata dobanzii in mod unilateral nu este abuziva cu conditia ca acest lucru sa se faca in baza unui motiv intemeiat prevazut si in contract si totodata cu conditia informarii imediate a clientului care sa aiba libertatea de a rezilia imediat contractul. In ceea ce priveste „motiv intemeiat prevazut in contract” in vederea maririi ratei dobanzii, in sensul legii nr. 193/2000 se intelelge o situatie clar descrisa, care sa ofere clientului posibilitatea sa stie de la inceput ca, daca acea situatie se va produce, dobanda sa fi marita, totodata motivul trebuie sa fie suficient de clar aratat, de determinat ca, in eventualitatea unui litigiu in legatura cu aplicarea unei astfel de clauze, instanta sa poata verifica daca acea situatie a intervenit, motivul de marire a ratei dobanzii chiar s-a produs. Asadar, furnizorul serviciilor financiare isi poate rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii, cu conditia sa existe o motivatie intemeiata, consumatorul sa fie informat cat mai curand posibil, iar acesta din urma sa aiba libertatea rezilierii imediate a contractului. Pe de alta parte, marja bancii este un element fix din cadrul dobanzii, stabilit la momentul acordarii creditului, ce nu poate fi modificat in mod unilateral de catre banca pe parcursul derularii creditului. Curtea constata aplicarea gresita a prevederilor art. 10 din OG nr. 21/1992, in cauza nefiind respectate prevederile acestui articol care stipuleaza ca "Drepturile consumatorilor,la incheierea contractului, sunt: b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor". In ce priveste incheierea contractului, Curtea apreciaza ca reclamantul, in calitate de consumator, a actionat de pe o pozitie inegala in raport cu banca. Contractul incheiat este unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator, fara a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze, fiind redactate in spiritul prevederilor art. 4 alin.2 din lege. Reclamantul nu a avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract, intreg actul juridic fiind impus, in forma respectiva, de catre banca. Conform art. 4 alin.3 teza finala din Legea nr. 193/2000, bancii ii revenea obligatia de a dovedi ca a negociat in mod direct clauzele abuzive cu imprumutatul, ceea ce nu s-a intamplat in cauza. Potrivit art. 2 alin.1 din lege, „Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale”, adica acea persoana care achizitioneaza un bun sau un serviciu in scopul unei utilizari neprofesionale pentru sine si/sau pentru familia sa. Pentru reclamant, creditul contractat era strain profesiei exercitata de aceasta, contractul avand un caracter extraprofesional".

Decizia Curtii de Apel Bucuresti

Sursa : www.juri.ro