31 oct 2019 - Jurisprudenţa România

PROCES CU MINISTERUL DE FINANTE - “In mod legal s-a retinut prin actele administrative contestate existenta unei nereguli”

Prin Decizia 687/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile formulate de Ministerul Cercetarii si Inovarii si de Ministerul Fondurilor Europene prin Ministerul Finantelor Publice.Prin cererea inregistrata, la data de 12.02.2016, pe rolul Curtii de Iasi, sectia de contencios administrativ si fiscal, reclamanta Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi a solicitat, in contradictoriu cu paratii Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetarea Stiintifica - Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului si Ministerul Finantelor Publice-in calitate de reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene,- anularea Adresei nr. x/28.12.2015 emise de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare, inregistrata sub nr. x/21.01.2016 la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi, de solutionare a Contestatiei inregistrate sub nr. x/08.12.2015 privind notificarea referitoare la situatia Cererii de plata nr. x/09.11.2015;- admiterea Contestatiei formulate sub nr. x/08.12.2015 cu privire la respingerea Cererii de plata nr. x/09.11.2015;- anularea Notificarii emise de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice sub nr. x/27.11.2015 si inregistrata la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi sub nr. x/02.12.2015 privind situatia Cererii de rambursare nr. x/23.06.2015;- anularea masurii aplicarii corectiei financiare in cuantum de 137.379,35 RON (cu TVA inclusiv);- obligarea paratelor la plata sumei de 137.379,35 RON reprezentand corectiile financiare conform notificarii emise de MEdNCS sub nr. x/27.11.2015 si inregistrata la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi sub nr. x/02.12.2015 privind situatia Cererii de rambursare nr. x/23.06.2015.Prin Sentinta nr. 154 din 21 septembrie 2016, Curtea de Apel Iasi a respins exceptia necompetentei teritoriale si a respins exceptia lipsei de interes.A admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si, in consecinta, a respins actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu acest parat ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.A respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Ministerul Fondurilor Europene.A admis actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratii Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare si Ministerul Fondurilor Europene.A anulat Notificarea nr. x/27.11.2015 privind situatia Cererii de rambursare nr. x/09.11.2015 si Adresa nr. x/28.12.2015 de solutionare a Contestatiei nr. x/21.01.2016 emise de primul parat si, in consecinta, a anulat reducerea procentuala aplicata in cuantum de 110.789,80 RON si a obligat paratul Ministerul Fondurilor Europene la plata catre reclamanta a acestei sume, retinute nelegal.A obligat paratii, in solidar, la plata catre reclamanta a sumei de 350 RON, cu titlu de cheltuieli de judecata.Impotriva acestei sentinte, in conditiile art. 483 C. proc. civ., au formulat recurs parata Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare si paratul Ministerul Finantelor Publice in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene.Minuta Inaltei Curti:“Admite recursurile formulate de Ministerul Cercetarii si Inovarii si de Ministerul Fondurilor Europene prin Ministerul Finantelor Publice impotriva Sentintei nr. 154 din 21 septembrie 2016 a Curtii de Apel Iasi, sectia contencios administrativ si fiscal.Caseaza sentinta recurata si, rejudecand, respinge actiunea reclamantei Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, ca neintemeiata. Definitiva”. Extras din decizia Inaltei Curti:

“Criticile formulate de recurentul-reclamant Ministerul Finantelor Publice pentru Ministerul Fondurilor Europene subsumate motivului de casare prevazut de dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., sunt invocate numai formal, fara sa existe o dezvoltare a acestora in cererea de recurs.Prin urmare, aceasta motiv de nelegalitate nu va fi analizat de instanta de control judiciar, aspect care va consolida prezumtia de legalitate a hotararii atacate din acest punct de vedere, respectiv ca sentinta atacata satisface cerintele prevazute de art. 425 alin. (1), lit. b) din C. proc. civ., republicat, in considerentele acesteia regasindu-se motivele de fapt si de drept care au determinat formarea convingerii instantei, fiind examinate efectiv toate problemele esentiale ridicate de parti.Relativ la criticile recurentilor referitoare la incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material prin hotararea atacata, in sensul art. 488 pct. 8 C. proc. civ., instanta de control judiciar le considera a fi intemeiate.Parata Autoritatea Nationala pentru Cercetarea Stiintifica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a aplicat prin Notificarea nr. x/27.11.2015 o reducere procentuala a sumei ce urma a fi rambursata de 10% din valoarea facturilor nr. x/2015 si nr. x1/2015, facturi emise in baza Contractului de achizitie publica nr. x, pentru ca in fisa de date a achizitie, la diferite capitole, reclamanta a a introdus cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si profesionala care au condus la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.Instanta de fond a apreciat ca valide constatarile autoritatii de management, respectiv ca au fost incalcate in cauza dispozitiile legale referitoare la derularea procedurilor de achizitie publica, retinand ca prin lipsa mentiunii "sau echivalent" alaturi de cerintele solicitate s-au exclus practic de la participare operatorii economici externi.Cu toate acestea, s-a considerat ca aceasta conduita nu constituie abatere/neregula in sensul O.U.G. nr. 66/2011, contractul in raport de valoarea sa (250.000) si locul executarii sale (Iasi) nu prezinta un interes transfrontalier cert si prin urmare nu s-a produs un prejudiciu bugetului Uniunii Europene.In dezacord cu constatarea si argumentele invocate de prima instanta, Inalta Curte retine ca in cauza este indeplinita conditia prejudiciului in sensul art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011.Astfel, din definitia legala a notiunii de 'neregula' rezulta ca se are in vedere nu numai o abatere care a prejudiciat bugetul Uniunii Europene si/sau fondurile publice nationale aferente, ci si o abatere care are potentialul de a produce un prejudiciu.Producerea unei abateri de la legalitate, regularitate si conformitate, inclusiv a unei abateri care nu are un impact financiar precis, este de natura sa afecteze interesele financiare ale Uniunii si conduce la retragerea sprijinului financiar obtinut.Din aceasta perspectiva, concluzia restrictionarii nejustificate a unor ofertanti la procedura de achizitie publica, demonstreaza nerespectarea principiului concurentei si al tratamentului egal pe care reclamanta era obligata sa-l ofere potentialilor participanti, cu efecte directe asupra eficientei utilizari a fondurilor publice, in conditiile in care participarea mai multor ofertanti putea sa duca la atribuirea contractului in raport de o oferta mai avantajoasa decat cea castigatoare.Potentialitatea producerii unui prejudiciu este o prezumtie, impunandu-se a se dovedi in cauza numai faptul vecin si conex, respectiv restrictionarea nejustificata a unor ofertanti comunitari la procedura de achizitie publica, din care se poate deduce posibilitatea producerii unui prejudiciu bugetului donator, ceea ce in cauza a fost demonstrat.In fine, contrar opiniei judecatorului fondului, nu se poate prezuma in functie de locul executarii contractului, limita estica a Uniunii Europene, si de valoarea lui (250.000 Euro), lipsa absoluta de interes din partea competitorilor din celelalte state membre, pentru ca indiferent de parametrii contractului de achizitie atribuit trebuie respectate principiile concurentei si al tratamentului egal in procedurile de atribuire.Prin urmare, in mod legal s-a retinut prin actele administrative contestate existenta unei nereguli, acceptiunea art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011, criticile aduse hotararii recurate fiind intemeiate”. Decizia Inaltei Curti 

Sursa : www.juri.ro