10 sep 2019 - Jurisprudenţa România

PROCES CU CASA DE PENSII - “Reclamantul este indreptatit sa beneficieze de calcularea punctajului mediu anual”

Prin Decizia 487/2018, Curtea de Apel Constanta a admis apelul. Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.[...]/118/2017, reclamantul a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii Constanta, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea deciziei nr.[...]/07.09.2017, obligarea paratei sa emita o decizie de recalculare a pensiei, cu luarea in calcul a drepturilor salariale indicate in adeverintele nr. [...]/10.07.2017 si nr. [...]/26.05.2017 eliberate de [...] si obligarea paratei la plata diferentelor de drepturi de pensie, cu cheltuieli de judecata. Reclamantul mentioneaza ca a depus la dosarul de pensionare adeverintele mentionate si a solicitat recalcularea pensiei, dar parata a respins cererea prin decizia nr. [...]/07.09.2017. Se apreciaza ca prin faptul ca parata nu a valorificat aceste drepturi, a fost incalcat principiul contributivitatii, apreciind ca pentru veniturile salariale mentionate in adeverinte s-a platit CAS si PS, in conformitate cu prevederile legale. Parata nu a formulat intampinare in termen legal, dar a solicitat respingerea actiunii. Prin sentinta civila nr. 559 din data de 2 martie 2018, pronuntata in dosarul civil nr. [...]/118/2017, Tribunalul Constanta a respins actiunea civila formulata de reclamant, in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Constanta, ca nefondata. Impotriva acestei hotarari, in termen legal a declarat apel reclamantul.Minuta Curtii de Apel Constanta:“Admite apelul si schimba in tot sentinta apelata, in sensul ca va admite cererea, va anula decizia paratei nr. [...]/07.09.2017, va obliga parata sa emita reclamantului o noua decizie de recalculare a pensiei pentru limita de varsta cu luarea in considerare a adeverintelor nr..., incepand de la 1.08.2017. De asemenea, va obliga parata sa plateasca reclamantului diferentele de pensie rezultate in urma emiterii noii decizii, incepand de la 1.08.2017”. Extras din decizia Curtii de Apel Constanta:

“Principiul contributivitatii, reglementat de Legea nr. 263/2010 in art.2 lit.c nu este un principiu nou in sistemul asigurarilor sociale, el regasindu-se si in Legea nr. 19/2000 art.2 lit.e) si, intr-o alta formulare, in art.1 alin. 2, art. 3 si art. 21 din Legea nr. 3/1977, din perspectiva acestui principiu importanta fiind incasarea respectivelor venituri si achitarea contributiei de asigurari sociale. Este adevarat ca la pct.VI din Anexa 15 la HG nr.257/2011, ca si la punctul VI din Anexa 1 la OUG nr. 4/2005 se face o mentiune potrivit cu care nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 anumite venituri indicate in mod expres precum si alte sporuri care nu au avut caracter permanent. Dar, acest text legal nu exclude pur si simplu anumite venituri din procesul de recalculare, nefiind vorba de un act discretionar al legiuitorului, care sa nu aiba nici o justificare. Astfel cum arata chiar parata, aceste venituri sunt excluse din recalculare pentru un motiv, respectiv faptul ca aceste venituri nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001s?i, pe de alta parte, nu au avut caracter permanent. Daca anumite venituri au fost avute in vedere de legislatia anterioara datei de 1 aprilie 2001 la calcularea pensiei si au avut un caracter permanent, aceste venituri trebuie avute in vedere la stabilirea pensiei si in conformitate cu Legea nr. 263/2010, si nu pot fi incluse intre veniturile la care se refera mentiunea de la punctul VI din Anexa 15 la HG nr. 257/2011, care nu sunt avute in vedere la stabilirea pensiei. Intr-adevar, principiului contributivitatii consacrat de art.2 lit. c) din Legea nr.263/2010 se opune neluarii in seama la stabilirea stagiului de cotizare si implicit a punctajului mediu anual pe baza caruia se determina pensia a unei perioade in care un asigurat a fost retribuit in acord global sau pentru munca suplimentara in conditiile in care drepturile de asigurari sociale se cuvin in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite. In aceste conditii, reclamantul este indreptatit sa beneficieze de calcularea punctajului mediu anual in concordanta cu veniturile avute si in special in concordanta cu contributiile realizate la fondul asigurarilor sociale. Avand in vedere adresa nr. …/2018 si nr. …/2018 transmise de [...] – Sucursala Regionala … Constanta, este justificat capatul de cerere privind emiterea unei noi decizii de acordare a pensiei cu luarea in considerare a adeverintelor nr. [...]/10.07.2017 eliberata de [...] si nr. [...]/26.05.2017 eliberata de [...] – Sucursala Regionala … Constanta. Mai trebuie avut in vedere ca prin Decizia nr.19/2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recurs in interesul legii, s-a stabilit cu caracter obligatoriu ca 'in interpretarea si aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) si art. 164 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pct. V din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, sporurile si alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public daca au fost incluse in baza de calcul conform legislatiei anterioare, sunt inregistrate in carnetul de munca sau in adeverintele eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare, si pentru acestea s-a platit contributia de asigurari sociale'. Potrivit art. 107 alin 3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. In alin.5 al aceluiasi articol se prevede ca sumele rezultate in urma recalcularii pensiei se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea, in cauza de fata solicitarea fiind formulata la 17.07.2017”. Decizia CA Constanta

Sursa : www.juri.ro