15 sep 2020 - Ministerul de Justiţie

Proiectul MJ privind asistenţa juridică gratuită pentru poliţiştii de penitenciare şi rude

Pe site-ul Ministerului Justiţiei a fost publicat în vederea dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind cazurile şi condiţiile în care se asigură asistenţa juridică, în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru poliţiştii de penitenciare şi membrii de familie ai acestora[1]. În elaborarea prezentului proiect de act normativ au fost consultate structurile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi organizaţiile sindicale reprezentative.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Potrivit Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, publicată în Monitorul Oficial nr. 631 din 30 iulie 2019, „poliţistul de penitenciare are dreptul la: o) asistenţă juridică asigurată în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cazurile şi condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. În situaţia în care se constată vinovăţia poliţistului de penitenciare, acesta este obligat să restituie toate cheltuielile efectuate de unitate.”

Astfel, Ordinul Ministrului Justiţiei şi Metodologia aprobată prin acest ordin vor reglementa cazurile şi condiţiile în care se asigură asistenţa juridică, în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, după cum urmează:

a) pentru poliţiştii de penitenciare care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

b) pentru poliţiştii de penitenciare  şi membrii de familie ai acestora în cazul în care la sesizarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a unităţilor subordonate, acestora li se asigură protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj ori altor fapte de natură penală cărora le-ar putea fi victimă, precum şi în cazul în care viaţă, integritatea corporală, demnitatea sau bunurile le sunt puse în pericol în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea (prin „membrii de familie” se înţeleg soţul sau soţia, după caz, copiii şi părinţii poliţistului de penitenciare).

Sumele de bani necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat în vederea asigurării serviciilor de asistenţă juridică sunt prevăzute în bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate pentru personalul propriu.

Pentru asigurarea asistenţei juridice în mod gratuit de unitate, prin avocat, poliţiştii de penitenciare se adresează cu cerere scrisă, asumată prin semnătură, directorului unităţii unde aceştia sunt numiţi în funcţie la momentul depunerii solicitării. În situaţia în care poliţistul de penitenciare este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de reprezentantul său legal sau convenţional. Cererea scrisă se înregistrează la secretariatul unităţii şi este însoţită de documentele care fac dovada că poliţiştii de penitenciare sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau din care rezultă că poliţiştii şi membrii de familie beneficiază de protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj ori altor fapte de natură penală cărora le-ar putea fi victimă, precum şi în cazul în care viaţa, integritatea corporală, demnitatea sau bunurile le sunt puse în pericol în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

 

I. Asistenţa juridică pentru poliţiştii de penitenciare care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu

Prin „fapte în legătură cu atribuţiile de serviciu” se înţeleg faptele care au legătură cu  îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului, legislaţia specifică, ori săvârşite în executarea dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici, în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Nu pot beneficia de asistenţă juridică în condiţiile acestei metodologii poliţiştii de penitenciare care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal ori judecaţi pentru:

a) infracţiuni împotriva patrimoniului unităţii;

b) infracţiuni pentru care sesizarea organului de urmărire penală s-a făcut prin plângere sau, după caz, denunţ al unităţii;

c) infracţiuni flagrante.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de către poliţistul de penitenciare, directorul unităţii hotărăşte, după caz:

a) aprobarea cererii de asigurare a asistenţei juridice, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale;

b) respingerea cererii de asigurare a asistenţei juridice şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

Hotărârea directorului unităţii are la bază analiza preliminară întocmită de şeful nemijlocit al poliţistului de penitenciare, prin care se stabileşte dacă la data săvârşirii faptei poliţistul de penitenciare se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Pentru clarificarea unor aspecte necesare în rezolvarea cererii, directorul unităţii poate solicita lămuriri, în scris sau verbal, din partea poliţistului de penitenciare sau a unor reprezentanţi ai structurilor din cadrul unităţii, precum şi altor autorităţi sau instituţii care pot furniza date de interes.

Pentru asigurarea asistenţei juridice, unitatea încheie o convenţie cu un avocat sau cu mai mulţi avocaţi, după caz, urmând ca, în funcţie de solicitări să se încheie un contract de asistenţă juridică. Pe baza contractului încheiat între unitate şi avocat şi a raportului de asistenţă întocmit de avocat, sumele de bani se plătesc din fondurile alocate în buget cu această destinaţie, pe bază de documente justificative legal întocmite de acesta, şi care vor purta confirmarea poliţistului de penitenciare cu privire la realitatea prestării serviciului.

Poliţistul de penitenciare completează un angajament (modelul regăsindu-se în anexa ordinului) acestui prin care se obligă să restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistenţei juridice, în cazul în care s-a stabilit vinovăţia sa, în termen de 3 luni de la data constatării acestei situaţii.

 

II. Asistenţa juridică pentru poliţiştii de penitenciare  şi membrii de familie ai acestora împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj ori altor fapte de natură penală cărora le-ar putea fi victimă, precum şi în cazul în care viaţa, integritatea corporală, demnitatea sau bunurile le sunt puse în pericol în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

Pentru a beneficia de asistenţă juridică asigurată în mod gratuit de unitate, prin avocat, poliţiştii de penitenciare depun o cerere scrisă adresată directorului unităţii în care este numit poliţistul de penitenciare, care se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de la depunere. Pentru clarificarea unor aspecte necesare în rezolvarea cererii, directorul unităţii poate solicita lămuriri, în scris sau verbal, din partea poliţistului de penitenciare sau a unor reprezentanţi ai structurilor din cadrul unităţii, precum şi altor autorităţi sau instituţii care pot furniza date de interes.

Pentru asigurarea asistenţei juridice, unitatea încheie o convenţie cu un avocat sau cu mai mulţi avocaţi, după caz, urmând ca, în funcţie de solicitări să se încheie un contract de asistenţă juridică. Odată cu aprobarea cererii, directorul unităţii, prin grija unui reprezentant al structurii secretariat, comunică poliţistului de penitenciare datele de contact ale avocatului sau, după caz, ale avocaţilor selectaţi. Pe baza contractului încheiat între unitate şi avocat şi a raportului de asistenţă întocmit de avocat, sumele de bani se plătesc din fondurile alocate în buget cu această destinaţie, pe bază de documente justificative legal întocmite de acesta, şi care vor purta confirmarea poliţistului de penitenciare cu privire la realitatea prestării serviciului.

 [1] http://www.just.ro/proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-cazurile-si-conditiile-in-care-se-asigura-asistenta-juridica-in-mod-gratuit-de-unitate-la-cerere-prin-avocat-pentru-politistii-de-penitenci/